Samenwerking overheid

Belangrijkste taken & activiteiten
De volgende taken en activiteiten worden gezamenlijk met de overheden in de Greenport Boskoop ondernomen om de boomteelteconomie in onze regio te ondersteunen en sterker te maken:

ScreenShot005Uitvoeringsagenda ISV
Voorjaar 2011 is door de vier betrokken gemeenten de Intergemeentelijke StructuurVisie (ISV) vastgesteld. Focus hierbij lag op infrastructuur (realisatie van de rondwegen en tweede oeververbinding) en het behouden van voldoende ruimte voor zowel vollegronds- als pot- & containerteelt. Lees meer over ISV.

Overlegplatform voor Overheid en Bedrijfsleven
De St. Greenport Regio Boskoop is een uitstekend platform om in overleg te treden om elkaar te informeren en zo bijvoorbeeld besluitvorming voor te bereiden. Belangrijke onderwerpen die regelmatig aan de orde komen: Infrastructuur, Herstructurering, Projecten uit de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV), provinciale en landelijke besluiten op gebied van boomteelt (boktor) of tuinbouw (Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) en Kennis & Inovatie Impuls.

Kennis & Innovatie Impuls

logo k&ii regioEind 2009 heeft de stichting een subsidieaanvraag ingediend voor het project Kennis & Innovatie Impuls. Dit project is gestart in 2010 en in 2014 succesvol afgesloten. De begroting bedroeg 1,9 miljoen euro. Het subsidiedeel hiervan is 1,1 miljoen euro. De overige gelden zijn bijeengebracht door zeventien regionale partners. Het project ging tijdens het Plantarium in augustus 2010 officieel van start met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen.

Regionaal Wegenoverleg
Overheid en bedrijfsleven overleggen met elkaar onder de vlag van de St. Greenport Regio Boskoop over actuele problemen met wegen in de regio. Samen wordt nagedacht over korte- en langetermijnoplossingen voor een goede bereikbaarheid. Maar ook in acute situaties is snel overleg mogelijk. Wilt u een onderwerp met betrekking tot wegen op de agenda zetten van dit overleg? Dan kan dat via een e-mail naar info@greenportboskoop.nl t.n.v. Carla Prins.

Subsidieverwerving
Subsidies verwerven is een lastige klus, maar de Greenportstatus en het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven (de stichting dus) maakt subsidieverwerving wel een stuk makkelijker. Dus naast de al ontvangen subsidies voor wegen, herstructurering en kennis & innovatie, is de stichting druk bezig meer subsidies te verwerven met als doel: een sterker boomteeltcluster!

Lobby voor Greenport Boskoop
Samen brengen overheid en bedrijfsleven de regio en de boomteelt onder de aandacht van provincie, rijk en andere greenportregio’s en Greenport Holland. De stichting is een uitstekend middel om te lobbyen voor betere regelgeving, subsidies, e.d. en ons boomteeltcluster nog betere onder de aandacht te brengen.

Netwerkbijeenkomsten en GreenPost
Het bedrijfsleven in de Stichting Greenport Regio Boskoop staat voor de belangen van het gehele cluster. Dus niet alleen productie of handel, maar ook dienstverlening. Om de onderlinge band te versterken en nauw contact te onderhouden met de achterban wordt zo’n 4x per jaar netwerkbijeenkomsten voor het bedrijfsleven georganiseerd, bijv. over productinnovatie, online verkopen of bedrijfsbeëindiging. Wilt u op de hoogte blijven van bijeenkomsten en de digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@greenportboskoop.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief GreenPost.

ScreenShot022