Op peil blijven

Door klimaatverandering hebben we de laatste jaren te maken met meer hoosbuien en langere periodes van droogte en warmer weer. De waterschappen zijn bezig hun watersystemen hierop in te richten. Als ondernemer kunt u zelf ook maatregelen nemen om het risico op wateroverlast en watertekorten op uw bedrijf te verminderen.

Looptijd
2019-2020
Contactpersoon
Henk van der Smit
Opdrachtgever
St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Onderwerpen
Kennis & Innovatie, Water, Klimaat & Duurzaamheid

Hoe gevoelig is uw bedrijf voor wateroverlast en watertekort?
Voor boomkwekers is de voldoende goed gietwater van belang. Daarnaast is het belangrijk dat wateroverlast wordt voorkomen. St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop overlegt daarom regelmatig met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het zorgen voor droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst is een uitdaging voor waterschapen zeker als het klimaat gaat veranderen. We hebben de laatste jaren te maken met meer hoosbuien en langere periodes van droogte en warmer weer. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker en heviger zal plaatsvinden. De waterschappen zijn bezig hun watersystemen hierop in te richten. Het watersysteem moet voldoende berging en aan- en afvoercapaciteit hebben om goed te kunnen functioneren. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland per polder een watergebiedsplan opgesteld.

“Voldoende pompcapaciteit is belangrijk maar er is meer nodig om grote buien in de toekomst de baas te blijven”, aldus Henk van der Smit en Nico Dolmans van St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB). Iedere boomkweker heeft zelf ook zijn verantwoordelijkheden. Om het risico op wateroverlast en watertekort te verminderen kunnen bedrijven ook zelf maatregelen nemen en is het belangrijk dat zij hun kennis over deze onderwerpen op peil houden. Om ondernemers hierop te attenderen en te helpen is het project ‘Op peil houden’ uitgevoerd.

Wateroverlast
Het is belangrijk dat boomkwekerijbedrijven zorgen dat percelen minimaal 35 cm boven het slootpeil liggen.
>> Lees verder

De ene plant is gevoeliger voor wateroverlast dan de andere.
>> Lees verder

Watertekort
Voldoende goed gietwater is essentieel. In droge perioden blijkt de opvangcapaciteit van hemelwater vaak onvoldoende. De kwaliteit van slootwater neemt af. Ballastzouten en bicarbonaat zijn dan een knelpunt. Dit geldt vooral voor de containerteelt van boomkwekerijgewassen maar speelt – hetzij in mindere mate – ook voor vollegrondsteelten.
>> Lees verder

Checklist
Denkt u na over de risico’s op wateroverlast en watertekort?
>> Checklist wateroverlast/watertekort
>> Tips om schade te voorkomen/beperken

Kwekers aan het woord
William de Bruijn
Anton Buitenhuis