Modernisering Teeltareaal Greenport West

Dit project beschrijft de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor de modernisering van het teeltareaal ten westen van de Gouwe.

Looptijd
2016 - 2020
Contactpersoon
Opdrachtgever
Stichting Greenport regio Boskoop
Onderwerpen
Ruimte & Bereikbaarheid

In 2014 is een onderzoek gestart om gezamenlijk met kwekers uit het gebied Greenport West de kansen en bedreigingen in kaart te brengen. In de ‘Houtskoolschets Greenport West’ staan de uitdagingen beschreven, worden oplossingen aangedragen en op globale wijze verbeeld hoe het gebied zou kunnen worden ingericht om beter te functioneren. Ook is een inventarisatie uitgevoerd op perceelsniveau om inzicht te krijgen in het gebruik van het gebied en het huidig economisch perspectief van de bedrijven. Op grond van de bevindingen die daaruit voortkwamen, is per thema een aantal aanbevelingen geformuleerd. Suggesties voor maatregelen die de kwekers en betrokken experts noodzakelijk achten om zowel het gebied als de daarin aanwezige bedrijven goed te kunnen laten functioneren.

Om de gewenste ambities en maatregelen in dit westelijk deel van de Greenport regio Boskoop te realiseren is een uitvoeringsagenda opgesteld. Hieronder leest u het uitvoeringsprogramma voor Greenport regio Boskoop West.

Uitvoeringsprogramma Greenport West 2016-2020