Herstructurering sierteeltgebied regio Boskoop

Schaalvergroting of herstructurering is voor veel bedrijven in regio Boskoop noodzakelijk voor een toekomstbestendig bedrijf. Het boekje 'Handreiking Herstructurering' is bedoeld als hulpmiddel voor de kweker bij het ontwikkelen van herstructureringsplannen. 

Looptijd
juli 2012
Contactpersoon
Opdrachtgever
Greenport regio Boskoop
Onderwerpen
Ruimte & Bereikbaarheid

Water, wegen, wonen en werken……. het zijn aspecten die in
samenhang met elkaar een solide basis moeten vormen voor een
duurzame en leefbare toekomst. Verbetering van de bestaande
infrastructuur en de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen biedt
kwekers een kans om aan te haken bij de herstructureringsopgave en daar hun voordeel mee te doen. Schaalvergroting is voor veel sierteeltbedrijven van groot belang om bedrijfseconomisch gezond te blijven en zich als speler van betekenis goed in de markt te blijven zetten. Op kleinere schaal kan alleen al het verbeteren van de ontsluiting van een sierteeltbedrijf bedrijfseconomisch gezien een positief effect hebben. Het waterbeheer in het gebied speelt in kwantitatief en kwalitatief opzicht ook een belangrijke rol.

Het boekje ‘Handreiking Herstructurering’ is bedoeld als hulpmiddel voor de kweker bij het ontwikkelen van herstructureringsplannen. U kunt uw idee of plan voorleggen aan het “Sierteeltloket”. Hier wordt bekeken of uw plan uitvoerbaar is binnen de “Randvoorwaarden agrarische bestemming”.

Handreiking herstructurering