Skip to main content Skip to footer

Over St. Greenport Regio Boskoop

Binnen de greenport zijn twee stichtingen actief: St. Greenport Regio Boskoop en de St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Binnen de St. Greenport Regio Boskoop (GPrB) werken de overheid én het boomkwekerijbedrijfsleven sámen aan het versterken van het boomkwekerijcluster in de regio Boskoop. De St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) behartigt de belangen van de deelnemers: de bedrijven in teelt, handel en dienstverlening binnen de boomkwekerij. De SBGB is tevens de spreekbuis voor het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop.

WIE ZIJN WE?

Stichting Greenport Regio Boskoop

In de Stichting Greenport Regio Boskoop werken de overheid en het bedrijfsleven samen aan om een gezonde boomteeltsector in de regio Boskoop. Met goed onderling overleg, kom je namelijk tot de juiste prioriteiten, gedragen oplossingen én heb je veel bestuurlijke kracht.

De overheid en bedrijfsleven bepalen via de stichting samen de strategie op het gebied van zowel ruimtelijke ordening als economie. Deze strategie wordt vertaald naar een actie-agenda met concrete projecten. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de infrastructuur en bereikbaarheid van de regio en modernisering van het teeltareaal.

Fondsen werven voor projecten
De meeste Greenport-projecten zijn alleen te realiseren met externe fondsen. De Greenportstatus en het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven helpt bij het verwerven van fondsen.

Vertegenwoordiging Greenport Netwerk
Greenport Boskoop maakt onderdeel uit van een groter geheel: het Greenports Nederland netwerk. In dit Greenport Netwerk staat samenwerking met gedeelde belangen voorop. Vanuit Greenports Nederland werken bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk) samen aan één agenda, waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.

Naast Boskoop kennen we in Nederland nog zes andere Greenports:

Buiten de kernclusters is er nog een aantal grootschalige productiegebieden die samen Greenport Holland vormen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Greenport Regio Boskoop bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De provincie Zuid-Holland is als adviseur betrokken. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door vijf afgevaardigden vanuit de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

  • mevr. A.M. Noordermeer, wethouder gem. Alphen aan den Rijn (Voorzitter)
  • dhr. D. Knol, wethouder gem. Bodegraven-Reeuwijk (Penningmeester)
  • dhr. A. Kerssies, wethouder gem. Waddinxveen
  • dhr. C. Vermeulen, penningmeester SBGB
  • dhr. M. Gerritsen, voorzitter SBGB
  • dhr. H. van der Smit, secretaris SBGB
  • dhr. E. van der Spek

Naast het bestuur zijn de volgende personen betrokken bij de uitvoering:

  • Carina Lammers, notulist (tevens ambtelijk ondersteuner)
  • Teun Biemond, (Programmamanager)

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.