Skip to main content Skip to footer

29 november

Visie op transport en logistiek Greenport Boskoop

Hoe zit het met de huidige en toekomstige logistieke stromen in, van en naar onze regio? En wat kan er worden gedaan om transport en logistiek in ons gebied veilig, gezond, duurzaam en efficiënt te maken? Wat zijn 'quick wins' en wat zijn lange(re) termijn oplossingen voor knelpunten. Wat kunnen bedrijven hier zelf en samen aan doen en waarvoor is medewerking van anderen, zoals overheden, nodig?

Volgend jaar loopt de Economische Strategische Visie Greenport Boskoop 2020-2025 af. Deze ESV was en is de leidraad voor de activiteiten en projecten die binnen de Greenport worden opgepakt door de beide Greenport stichtingen (bedrijfsleven en overheid/bedrijfsleven). Komend jaar wordt een nieuwe visie voor onze Greenport opgesteld, met als horizon 2030 en 2040. 

Vooruitlopend daarop wordt een deelvisie (op hoofdlijnen) op transport en logistiek gemaakt. Reden is dat er tot nu toe wel regelmatig vraagstukken rond de bereikbaarheid en ontsluiting van ons gebied en bedrijven spelen, maar er geen samenhangende visie op dit onderwerp is. 

Aan bureau CE Delft is opdracht gegeven om voor Greenport Boskoop deze deelvisie op te stellen. Dat wordt gedaan aan de hand van een inventarisatie van wat al bekend is van hier en elders, een digitale enquête en in de vorm van enkele diepte interviews.

Graag vraag ik uw medewerking aan dit initiatief. Het wordt zeer op prijs gesteld indien u bijgaande enquête wilt invullen! Hoe meer enquêtes worden ingevuld, des te beter de onderbouwing van de visie.

De resultaten worden anoniem verwerkt in een visie op transport en logistiek voor onze Greenport. Het eindresultaat ontvangt u te zijner tijd via deze nieuwsbrief Greenpost. Ook tussentijds zullen wij u blijven informeren en betrekken.

Klik hier voor het invullen van de enquête.

Michiel Gerritsen,
Voorzitter St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Bestuurslid St. Greenport Regio Boskoop

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.