Naar nieuwsoverzicht
3 jun 2020

Droogte en gevolgen voor waterkwaliteit Boskoop

Rijnland is extra alert op de aanvoer van zoetwater via de grote rivieren door de droogte in de afgelopen maanden.

 Image

Na de vele neerslag in februari 2020 en eerste helft van maart is het nu al weer een aantal maanden erg droog. Rijnland is daarom extra alert. Voor de zoetwatervoorziening binnen Rijnland is de aanvoer van zoetwater via de grote rivieren een belangrijke factor. Op dit moment is de aanvoer via de rivieren laag voor de tijd van het jaar, maar wel voldoende hoog om zoetwater vanuit de Hollandse IJssel bij Gouda in te kunnen blijven nemen. Eind april is er door windopzet op zee, zouter water via de Waterweg in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dit heeft er toe geleid dat ook de chlorideconcentraties bij het innamepunt in Gouda zijn opgelopen. Begin mei bedroeg de chlorideconcentratie hier circa 170 mg/l. Sinds begin mei is de chlorideconcentratie weer geleidelijk gedaald tot circa 90 mg/l op dit moment. Vanwege de droogte en de hoge watervraag is het water met de hogere chlorideconcentraties ook in de polders terechtgekomen. Inmiddels spoelt Rijnland de polders weer door met zoeter water, maar dit heeft enige tijd nodig.

De verwachting is dat komende week voldoende water van goede kwaliteit worden ingelaten bij Gouda uit de Hollandsche IJssel. Deze aanvoer is nodig voor peilhandhaving, aangezien het waterverbruik en de verdamping zeer groot is als gevolg van de aanhoudende droogte. Rijnland houdt de ontwikkeling van het chloridegehalte in de monding van de Hollandsche IJssel via monitoring goed in de gaten. We willen voorkomen dat de verzilting te ver de Hollandsche IJssel optrekt. Wanneer de verzilting wel verder de Hollandse IJssel optrekt kan het noodzakelijk worden om droogte gerelateerde maatregelen te treffen, zoals het inzetten van alternatieve aanvoerroutes voor west Nederland (KWA).


Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over o.a. verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

>> Zomermonitor 2020 Rijnland