Naar nieuwsoverzicht
14 mei 2020

De toekomst in beeld

Dat er gevolgen zijn vanwege de coronacrisis is zeker. Reden om een toekomstverkenning te laten doen.

 Image

Zoals in de vorige GreenPost door wethouder Van Velzen verwoord lijkt het erop dat de meeste ondernemers in Greenport Boskoop redelijk goed door de eerste fase van de lockdown vanwege het coronavirus komen. Hopelijk bieden de steunmaatregelen voor degenen die toch grote schade lijden enig soelaas.

Wat er verder gaat gebeuren valt moeilijk te voorspellen. Dát er gevolgen zijn vanwege deze coronacrisis is zeker. Gevolgen bijvoorbeeld voor de economie, de handelsbetrekkingen tussen landen, de beschikbaarheid en inzetbaarheid van arbeidskrachten enzovoort. Voor de crisisorganisatie Corona Tuinbouw, waarin alle tuinbouworganisaties en Greenports in Nederland samenwerken, reden om een toekomstverkenning te laten doen.

Er is een taskforce Scenario’s ingesteld die de opdracht heeft om het komende half jaar de lange termijneffecten van de coronacrisis in beeld te brengen. Mét daarbij mogelijke oplossingsrichtingen en perspectieven, waarop ondernemers zelf hun strategische keuzes kunnen baseren. Als Greenport Boskoop zullen wij deze taskforce goed volgen en de uitkomsten ervan met alle ondernemers in onze regio delen.

Deze zomer worden een nieuwe Economische Strategische Visie en een partiële herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Boskoop vastgesteld. Met de hiervoor genoemde toekomstverkenning voor de hele Nederlandse tuinbouw is dat een bron van inspiratie en informatie om samen sterker uit deze crisis te komen.

Michiel Gerritsen
Voorzitter SBGB