Zuiveringsplicht voor de teelt onder glas

Volgens huidig inzicht zal de zuiveringsplicht ingaan op 1 januari 2018. Wat houdt deze wet in?

  • De bedoeling van deze wetgeving is dat er geen water met resten van gewasbeschermingsmiddelen worden geloosd op het oppervlaktewater en het riool.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar type bedekking (glas of plastic), grootte (aantal m2), functie (hoofdactiviteit of ondersteunend). Uitgezonderd zijn: rolkas, tijdelijke tunnels, teeltondersteunende voorzieningen, schermhal.
  • Als bedrijven kunnen aantonen dat ze niet lozen op het oppervlaktewater, dan vervalt de verplichting voor waterzuivering en een waterzuiveringsinstallatie.
  • Het niet-lozen moet door de ondernemer in samenspraak met het waterschap (Rijnland) worden vastgesteld.
  • Als geen gewasbescherming wordt toegepast in de kas of tunnel is zowiezo sprake van een nullozing in het kader van deze wet.
  • SBGB heeft in samenspraak met Rijnland (en Delphy en Van der Sijs) een handreiking nullozing opgesteld. Deze staat hieronder weergegeven. Deze handreiking is (niet meer dan) een hulpmiddel om op praktische wijze te kunnen beoordelen/aantonen dat sprake is van nullozing.
  • LTO gaat deze handreiking in de praktijk toetsen, in verschillende bedrijfsomstandigheden (ook andere teelten dan boomkwekerij en andere teeltgebieden).
  • Mochten daaruit aanpassingen voortkomen, dan worden die te zijner tijd in GreenPost vermeld.Als wel sprake is van lozing vanuit de kas of tunnel dan moet er worden gezuiverd.
  • De meest voor de hand liggende optie voor onze Greenport lijkt een mobiele zuiveringsinstallatie (bijvoorbeeld via AB service).

Handreiking Nul-lozing
De handreiking is (niet meer dan) een hulpmiddel om op praktische wijze te kunnen beoordelen/aantonen dat sprake is van Nul-lozing.
Wanneer is er sprake van zuiveringsplicht?
Klik hier voor de handreiking om te bekijken of de zuiveringsplicht voor u geldt ja of nee.