Wateroverlast Greenport Boskoop

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) gaat in overleg met waterschap Rijnland over de wateroverlast in de eerste week van september. SBGB werkt aan een evaluatie over de toedracht en aanpak van deze calamiteit. Tevens worden knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen benoemd.  Daartoe benutten wij de inbreng van ondernemers die binnen zijn gekomen via info@greenportboskoop.nl. Omdat wij de evaluatie komende week willen afronden wordt ondernemers die zich nog niet hebben gemeld verzocht dat uiterlijk maandag 17 september a.s. te doen. Maandag 10 september jl. is met een groep ondernemers uit de polder Spoelwijk gesproken. Die hebben een werkgroep gevormd om de problematiek voor hun polder goed in kaart te brengen en hun polder klimaatbestendig te maken. SBGB ondersteunt hen daarbij.  Deze groep wil tevens de ‘ogen’ van het gebied zijn en stelselmatig controleren op zwakke plekken en risico’s in het watersysteem. Ook de ervaringen, ideeën en plannen van deze werkgroep worden meegenomen in onze evaluatie en in het overleg met Rijnland.

Meer groepsbijeenkomsten zullen volgen, waarbij ook inbreng van gemeente(n) en waterschap wordt gevraagd.

SBGB krijgt veel vragen over de omvang van de schade. Een op dit moment niet te beantwoorden vraag. Ondernemers geven aan dat vaak pas in de loop van deze herfst en voorjaar duidelijk zal worden welke gevolgen deze wateroverlast heeft voor hun gewassen. Ondernemers wordt geadviseerd het schadeverloop op hun bedrijven goed te volgen en te laten vastleggen door daartoe erkende taxateurs. Dergelijke taxaties zijn nodig indien een ondernemer de geleden schade wil verhalen op bijvoorbeeld het waterschap. In de te houden groepsbijeenkomsten hoort onze stichting ook graag het verloop en de omvang van de verwachte schade. Dat kan zij gebruiken in het overleg met overheden en in de berichtgeving naar buiten.