Toekomstvisie

Toekomstvisie

ScreenShot017Greenport Regio Boskoop -het netwerk van bedrijven in de boomsierteelt- heeft de ambitie om uit te groeien tot hét toonaangevende boomteeltcluster in de wereld. Men realiseert zich dat het gaat om scherp ondernemerschap én om een scherp oog voor maatschappelijke randvoorwaarden en veranderende markt- en machtsverhoudingen. Hierbij wil het greenport-bedrijfsleven het volgende bereiken:


kennis_60601. Een sterk sierteeltcluster (boomteelt en aanverwantebedrijven) met:
– Beschikbaarheid van voldoende eigen productieruimte (pct en vollegrond).
– Productiekosten die concurrerend zijn en blijven met omringende landen.
– Duurzame, betrouwbare en transparante productieketens.

2. Zowel nationaal als internationaal worden (h)erkend als aantrekkelijke markt- en vestigingsplaats met:
– Goed vestigingsklimaat voor productiebedrijven en agro-business.
– Stevige regierol op het gebied van internationale handel en afzet.

3. Greenport bedrijvigheid die op verantwoorde wijze is ingepast in de regio,
waarbij optimaal rekening gehouden is met andere functies, zoals wonen, water, natuur, recreatie en landschap met:
– Een goed imago (ook als werkgever).
– Bijdrage leveren aan de duurzaamheid van andere sectoren (eco-engineering).

4. Een toonaangevende positie in kennis, innovatie, onderwijs en
hoogwaardige arbeid met:
– Adequate benutting van kennis, grotere toegang tot kennis en krachtige kennisnetwerken.
– Groot innovatief vermogen bij ondernemers.

5. Een krachtige partner zijn die de belangen behartigd van de diverse
organisaties en bedrijven binnen het cluster met:
– Bundeling van krachten, samenwerking en eenstemmigheid.
Ambities waarmaken…

Michael Porter voorzag voor de overheid al een belangrijke rol in zijn clustertheorie:
– Randvoorwaarden scheppen (zowel organisatorisch, zoals het inrichten van een sierteeltloket, als beleidsmatig).
– Ondersteunen en faciliteren door te investeren in bereikbaarheid, passende regelgeving op gebied van bestemmingsplannen of verburgering van woningen.
– Stimuleren van de economische ontwikkeling en innovaties d.m.v. subsidies en participatie in projecten.

Op provinciaal en nationaal niveau wordt waarde gehecht aan greenports, denk aan Topsectorenbeleid, Pieken in de Delta, etc. De toekenning van de greenportstatus is ook regionaal voor zowel overheid als voor het boomkwekerijbedrijfsleven van groot belang.