Organisatie

Organisatie

En dan nu: aan de slag!
Ambities waarmaken lukt alleen door samen aan de slag te gaan. Daartoe zijn twee zaken van belang. Allereerst de organisatie die aan de slag gaat en een besturingsorgaan dat daarop toeziet. Daarnaast een uitvoeringsprogramma voor de ISV waarmee richting gegeven wordt aan de uitvoering van (bij elkaar horende) projecten.

Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma zijn de opgaven uit de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISV) logisch samengebracht tot vijf actie-agenda’s. Hierin wordt tevens de samenhang geregeld tussen de diverse projecten en zijn prioriteiten gesteld in onderling overleg met overheden en bedrijfsleven (wat eerst, wat later, wie investeert waarin?) zodat tot uitvoering kan worden overgegaan. In deze tijd, waarin tijd en geld schaars is, is focus noodzakelijk. Het bestuur van de St. Greenport Regio Boskoop maakt daartoe keuzes en stelt de prioriteiten. Quick Wins met veel draagvlak hebben hoge prioriteit (bijv. Regionaal Verkeerscirculatieplan) en gaan hierin samen met het uitwerken van structurele verbeteringen voor het greenportcluster op langere termijn, zoals de Westelijke Randweg.

Organisatie
De uitvoeringsagenda wordt bewaakt door het bestuur van de St. Greenport Regio Boskoop, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan de versterking van het boomteeltcluster.

Deze stichting heeft haar taken statutair als volgt samengevat:
1. overlegplatform tussen overheid en bedrijfsleven: realisatie van de
Uitvoeringsagenda ISV is gebaat bij een goede samenwerking tussen de
verantwoordelijke publiek en private partijen. Bestuurlijke trekkracht, prioritering en beschikbaar stellen van middelen en mogelijkheden zijn daarbinnen van essentieel belang. Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen overheid en bedrijfsleven.
2. vertegenwoordiging in andere greenportoverleggen (provinciaal en nationaal).
3. subsidies verkrijgen ten einde de doelstellingen van Greenport Regio Boskoop
te bewerkstelligen en de besteding ervan bewaken.

Uitvoering
De programmamanager is aangesteld om ervoor zorg te dragen dat het uitvoeringsprogramma tot stand komt en de daarbij betrokken partijen verbindt, ervoor zorgt dat elke partij zijn inbreng heeft in het project en tot actie overgaat als het op uitvoering aankomt door subsidies te verwerven en, waar nodig, projectleiders aan te sturen.

De programmamanager bewaakt de risico’s van samenhang van alle projecten en rapporteert over de ontwikkeling, samenhang en voortgang ervan aan het overkoepelend bestuur. Per domein zijn bestuurlijk trekkers benoemd die actief op bestuurlijk niveau verantwoordelijkheid nemen en de risico’s bewaken.

Het bestuur van de stichting bestaat in 2014 uit de volgende vertegenwoordigers:

2014 Bestuur

Deze publiek-private samenwerking maakt dat met succes in het verleden gezamenlijk subsidies zijn aangevraagd voor projecten.

 

Samen werken

ScreenShot016De publiek-private samenwerking binnen de stichting Greenport Regio Boskoop heeft veel opgeleverd. De opgaven zijn in beeld en tal van ontwikkelingen zijn gerealiseerd. In gezamenlijkheid vindt een stevige lobby plaats die regelmatig succesvol is: het greenportlabel zorgt voor ingangen op provinciaal, rijks- en Europees niveau en bij de topsectoren. Ook past de publiek-private samenwerking in de wijze waarop regionale ontwikkelingsmaatschappijen ontwikkelingen in gebieden op gang helpen.

Meerwaarde betrokkenheid bedrijfsleven
De inspanningen en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij beleidsvorming en uitvoering hebben zowel resultaten opgeleverd voor de eigen achterban als de overheidspartners:
– Gedragen en weloverwogen standpunten o.g.v. regelgeving (bijv. glascompensatie).
– Totstandkoming van projecten die eerder niet lukten: herstructurering Zuidwijk.
– Maatwerkoplossingen voor ondernemers mogelijk maken (bijv. polder Bloemendaal).
– Gezamenlijke lobby naar Provincie.
– Communicatie met achterban en versterking boomteeltcluster middels digitale nieuwsbrieven, netwerklunches, etc.
– Innovatieve oplossingen die alleen collectief mogelijk zijn (watercompensatie-overeenkomst tussen Molenkolk en Hoogheemraadschap van Rijnland).
– Cofinanciering subsidies.

Verdere professionalisering in de belangenbehartiging wordt nagestreefd door de samenvoeging van de diverse, regionale belangenorganisaties binnen de boomkwekerij.