Onderzoek energie-oplossingen ITC/PCT

Eind november 2018 is al geschreven over de ontstane netwerkproblemen voor elektriciteit in Greenport Boskoop. De beschikbare netwerkcapaciteit is uitgeput en aan extra (uitbreidings)vraag en (opwekkings)aanbod kan door netwerkbeheerder Liander niet worden voldaan.

Dit komt doordat het onderstation in Zevenhuizen, waarbij Boskoop is aangesloten, volledig vol zit. Deze problemen zijn er in een groot deel van onze greenport. Veel ondernemers in regio Boskoop hebben hierover van hun netwerkbeheerder een brief ontvangen. Liander heeft aangegeven voor het oplossen van dit probleem de komende 5 jaar nodig te hebben. Alle duurzame opwekinstallaties, elke verzwaring van een bedrijf én geplande nieuwbouw van bedrijven(terreinen) zijn daardoor de komende vijf jaar niet mogelijk.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom ZOWN (onderdeel van Alliander) de opdracht gegeven om, te beginnen met ITC/PCT, te verkennen of een decentraal onderstation in Boskoop oplossing kan bieden. Alle ondernemers in deze bedrijvengebieden wordt gevraagd mee te werken aan het inzichtelijk maken van de huidige én toekomstige energievraag dan wel energieopwekking.Aan de hand van deze energieprofielen wordt bezien welke lokale energieoplossing er mogelijk is.

Ondernemers wordt gevraagd een machtiging aan ZOWN te verstrekken voor het doorgeven van meetgegevens door het meetbedrijf. Dit gebeurt onder een mede door SBGB en Vereniging van Eigenaren ITC ondertekende geheimhoudingsovereenkomst, waarin is vastgelegd dat door ZOWN vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens. SBGB hoopt en verwacht dat de bedrijven die gevestigd zijn op het ITC en/of PCT terrein aan dit onderzoek meewerken. Het resultaat kan oplossing bieden voor deze bedrijventerreinen én voor andere delen van onze greenport.