Maatregelen rond droogte

Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt stevige maatregelen om er voor te zorgen dat het oppervlaktewater in onze polders geschikt blijft voor beregening.Alles wordt gedaan om een verbod op beregening te voorkomen. Zo is de aanvoerroute via de Oude Rijn vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in werking gesteld en zijn er beperkingen opgelegd aan de scheepvaart door sluizen beperkt te openen.

Tot nu toe is de belangrijkste aanvoerroute voor zoetwater de Hollandse IJssel en de Gouwe nog steeds te gebruiken. Het chloridegehalte wordt dagelijks gemeten bij Krimpen aan den IJssel en Gouda. Ondanks de langdurige droogte wordt er door de Rijn en de Lek nog voldoende water aangevoerd om opdringend zeewater tegen te houden. De windrichting is daarbij nog steeds gunstig wat een belangrijke factor is om het zeewater tegen te houden.

Steeds krijgen wij vragen of er alternatieven zijn voor het geval de Hollandse IJssel toch gaat verzilten. Hieronder een beknopt overzicht van  wateraanvoerroutes naar de verschillende polders.

Polders ten oosten van de Gouwe
Enkele jaren geleden is een aanvoerroute in gebruik gesteld vanuit de Oude Rijn bij Bodegraven waardoor het water vanuit de Oude Rijn door polder Reeuwijk naar de Gouwepolder kan stromen. In geval van nood kan ook polder Bloemendaal hieraan gekoppeld worden. Het water dat door de Oude Rijn stroomt bij Bodegraven komt vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal.

Polders ten westen van de Gouwe
Vanuit de Papenvaart wordt er water ingelaten voor de polders Rietveld en Laag Boskoop. Ook deze aanvoerroute wordt gevoed vanuit de Oude Rijn. Omdat de Papenvaart maar een beperkte breedte heeft kan het zijn dat er onvoldoende wordt aangevoerd via deze route. Mocht dit zich gaan voordoen dan kan de Oostvaart ook als aanvoerroute ingezet worden. In geval van nood kunnen aangrenzende polders worden gevoed via deze routes maar daarvoor zal dan extra materieel ingezet moeten worden.

Overleg met Rijnland en LTO
Er is nu twee keer overleg geweest tussen Rijnland en LTO waarbij wij vanuit SBGB ook bij aanwezig zijn geweest. Mochten er zich verandering gaan voordoen dan wordt deze Denktank opnieuw bijeengeroepen. Het beeld dat wij hebben is dat Rijnland het probleem goed onder controle heeft en er zich nog geen acute problemen gaan voordoen. Wij weten wel dat rivierafvoer, windrichting en verdamping van grote invloed kunnen zijn waardoor de situatie snel kan veranderen.

Wat kunt u zelf doen?
Wij attenderen u er op dat in de sloten waaruit het water voor de beregening wordt onttrekt grote verschillen kunnen zijn ten opzichte van het algemene beeld. Lange tijd is er geen afvoer geweest en blijft water op dezelfde plaats. Door allerlei oorzaken kan het chloridegehalte ook oplopen. Blijft u vooral zelf meten bij het punt waar u water onttrekt.

Raadpleeg teeltadviseurs over uw eigen situatie. Niet alleen omstandigheden kunnen verschillend zijn maar ook teelten reageren verschillend.

Beregen vooral in de avond en nacht. Zeker nu de nachten vochtiger worden kan dit een behoorlijke waterbesparing opleveren.

Klik hier voor de actuele Zomermonitor van Rijnland.