KENNISDOSSIER | personeelsbeleid en arbeidsmarkt (2012)

Schermafdruk 2015-07-15 20.33.19
Arbeid in de regio Boskoop
In de regio Boskoop dreigt, net als in andere regio’s een tekort aan bekwaam personeel voor de groene sector. Dit speelt vooral voor hoger opgeleiden (HBO/WO) en MBO-geschoolden die middenkaderfuncties kunnen vervullen. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de sector, zoals schaalvergroting, nieuwe distributiekanalen en automatisering, is er behoefte aan goede leidinggevenden, bedrijfskundigen, technici en personeel dat gericht is op innovaties. Ook de behoefte aan flexibele arbeid neemt toe. Oost-Europeanen doen vaak laaggeschoold werk in de regio, maar de vraag is hoe lang deze arbeid nog beschikbaar blijft. Bedrijfsopvolging is ook een knelpunt. Vanuit het agrarische onderwijs is er structureel onvoldoende instroom om aan de vraag vanuit de bedrijven te voldoen. Imago en loopbaanperspectief spelen hierbij een belangrijke rol.

Duurzame toekomst
Voor een duurzame toekomst van de branche in de regio is samenwerking noodzakelijk. Arbeidsmarkt en leefklimaat zijn een gezamenlijk belang in de regio. In diverse projecten wordt druk gewerkt om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende vakbekwaam en gemotiveerd personeel. Immers, personeel is één van de succesfactoren voor bedrijfsontwikkeling èn ontwikkeling van de regio. Personeelsbeleid is een gezamenlijk belang van ondernemers en medewerkers, waarbij voor beiden voorop moet staan dat het niet alleen gaat over een baan op dit moment maar dat het uiteindelijk gaat over steeds verder ontwikkelen in een loopbaan. Medewerkers moeten daarom beschikken over een competentie- en employability scan, welke inzicht geeft in hun competenties en mogelijkheden in relatie tot de huidige en toekomstige werkomgeving. Dit geeft een goede basis om de loopbaanontwikkeling in goede banen te leiden, waarvan de hele regio uiteindelijk profiteert.

Groen Actief Regio Midden Holland
Binnen de Greenport Boskoop werken de provincie Zuid-Holland, DLV Plant, WUR-PPO, Wellantcollege, Kamer van Koophandel en het Ministerie van EL&I samen aan knelpunten rond competenties en arbeidsmarkt in de groene sector. Dit is gebeurd in het project Groen Actief Regio Midden Holland. Alle groene ondernemers in de Greenport Boskoop zijn doelgroep van het project. Het project richtte zich op bedrijven uit de gehele keten. Op verzoek van ondernemers in de regio zijn vier speerpunten benoemd waarop activiteiten zijn afgestemd:

  1. Vergroten van de instroom van vakbekwaam personeel en het versterken van de arbeidsparticipatie;
  2. Versterken van de kennis en vaardigheden van het zittende personeel;
  3. Versterken van de HRM vaardigheden van de werkgever;
  4. Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Groene Carrière
Binnen het project de Groene Carrière werken werkgevers regionaal samen aan goed personeel. Door samen te werken kunnen werkgevers hun medewerkers mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen, waardoor de deur opengaat naar interessante carrières. Bedrijven kunnen daardoor voortdurend beschikken over gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel. Ook binnen de Greenport Boskoop is ervaring opgedaan binnen de Groene Carrière. Zo is er structureel overleg met gemeentes geweest om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar de boomkwekerijsector. Dit heeft meer resultaat gehad dan in eerdere trajecten. Ook is er een project gestart om afstemmen tussen de arbeidsmarkt, leren en ondernemen te verbeteren. Dit heeft geleid tot belangstelling bij ondernemers en hun personeel. Ook heeft AOC Wellantcollege aanpassingen gedaan in haar opleidingen met daarbij meer focus op vakmanschap en branchekennis. Ondanks de tegenvallende snelheid waarmee het concept van ‘de Groene Carrière’ wordt opgepakt, valt het wel in goede aarde.

Holland Rijnland werkt lerend
Binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek heeft de provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland een subsidie toegekend aan het project “Holland Rijnland werkt lerend”. Binnen dit project werkten partners uit de regio in 2011 samen met als doel dat bedrijven binnen de topsector “Tuinbouw en Uitgangsmaterialen” in de toekomst kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, mogelijkheden voor gerichte training en opleiding en een optimaal samenhangend kennissysteem waarin leren op de werkvloer en thematische opleiding en vorming goed zijn geborgd. In dit project is een beeld geschetst van de huidige situatie rondom arbeid en onderwijs in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het gaat daarbij om drie sectoren: teelt en handel van bloembollen, teelt van vasteplanten en glastuinbouw. Naar aanleiding van de situatieschets is een aantal aanbevelingen geformuleerd en is een actieplan opgesteld. Een van de hieruit voortgekomen activiteiten is het ondervragen van een aantal bedrijven in de regio en brancheorganisaties op diverse aspecten: in- en uitstroom van vakbekwame arbeidskrachten, behoud van arbeidskrachten en toekomstperspectief met betrekking tot de beschikbaarheid van personeel. Scholingsconsulenten hebben deze interviews afgenomen. Voor de boomkwekerij is dat de heer Piet Verhoeven. Bij hem kunt u terecht met vragen op het gebied van scholing. De resultaten van het project “Holland Rijnland werkt lerend” zijn samengevat in een aantal vakbladartikelen en in de brochure “Arbeid in beweging”.

Topsectorenbeleid en Human Capital Agenda
Om alle resultaten en producten van het project Holland Rijnland werkt lerend aan ondernemers en bestuurders in de regio te presenteren is een grote bijeenkomst georganiseerd. Op de kennismarkt was er volop gelegenheid om met organisaties van gedachten te wisselen over hun activiteiten en producten van het project. Tijdens de bijeenkomst is ook ingegaan op het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I en de daaraan gekoppelde Human Capital Agenda (HCA). De HCA omvat een visie, ambitie en aanpak om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig ingegaan op de problematiek van goed onderwijs en competente arbeidskrachten. Het kunnen bieden van goed onderwijs en de beschikbaarheid van voldoende personeel met de juiste competenties zijn absolute voorwaarden om een topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen te worden en te blijven. Met elkaar is in een aantal workshops nagedacht over oplossingen die richting het beleid konden worden aangedragen. Deze aanbevelingen zijn overgedragen aan het team dat verantwoordelijk is voor de HCA.

Greenport Campus
Greenport Campus is het platform waarmee de Nederlandse topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen de sprong wil maken naar een hoger niveau van kennis en innovatie. Greenport Campus richt zich daarbij primair op de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht en de Greenport Duin- en Bollenstreek, maar biedt ook interessante mogelijkheden voor ondernemers uit de Greenport Boskoop. Ondernemers kunnen bij de Greenport Campus terecht met innovatieve vragen en ideeën met als doel die tot bloei te laten komen en met vragen op het gebied van vakopleidingen.

Masterclasses
Voor ondernemers, medewerkers, leerlingen van MBO en HBO en docenten worden Masterclasses georganiseerd. Een Masterclass is een dag of avond van verdieping van kennis over een actueel thema, dat aansluit bij innovatieve ontwikkelingen in de praktijk. Binnen de Greenport Boskoop zijn in het seizoen 2011/2012 Masterclasses Boomkwekerij en Masterclasses bedrijfskunde gehouden voor boomkwekers die zich willen ontwikkelen van kweker naar ondernemer. De belangstelling was groot en deelnemers waren enthousiast. In 2012/2013 zal een nieuwe reeks van Masterclasses binnen de Greenport Boskoop opgezet worden. Binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek nemen vooral leerlingen en docenten deel aan een reeks van acht masterclasses met thema’s als duurzaamheid, precisielandbouw en teelt in de toekomst.