Opening nieuw gemaal Th. Aendekerk

Vrijdag 1 november wordt het nieuwe gemaal Th. Aendekerk officieel in werking gesteld. De heer Aendekerk en bestuurder Schouffoer van het hoogheemraadschap van Rijnland openen het gemaal aan de Wijkdijk in Boskoop om 15.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het nieuwe gemaal is aangelegd om in perioden van langdurige droogte water vanuit de Oude Rijn in de Gouwepolder te brengen. In reguliere situaties wordt water ingelaten vanuit de Gouwe. Bij droogte zijn de chloridegehalten in de Oude Rijn lager dan in de Gouwe. Het oorspronkelijke plan voor de alternatieve aanvoer van zoet water naar de Greenport Boskoop is van de heer Theo Aendekerk en stamt uit eind jaren ’70. Zijn plan voorzag toen al in een gemaal voor aanvoer van zoetwater op de locatie waar nu het gemaal is aangelegd. In de landinrichtingsplannen in de jaren “80 en ’90 is het gemaal behouden gebleven. Na de fusie van waterschap Wilck en Wiericke met het Hoogheemraadschap van Rijnland leek het gemaal uit beeld te verdwijnen, maar uiteindelijk is met subsidie van de provincie Zuid-Holland (vanwege de vroegere afspraken uit de landinrichting) het gemaal toch onlangs gerealiseerd.

Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Op 30 september 2013 hield het hoogheemraadschap van Rijnland een informatieavond over het Watergebiedsplan Greenport Boskoop op de Proeftuin van Holland aan het Rijneveld in Boskoop. Tijdens deze bijeenkomst informeerde Rijnland de geïnteresseerden over welke maatregelen Rijnland wil gaan treffen om het watersysteem te verbeteren. De aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om hun ideeën, wensen en vragen te uiten. De opmerkingen worden meegenomen in het plan dat in november dit jaar aan het algemene bestuur van Rijnland wordt voorgelegd ter vaststelling.
Klik op lees verder voor meer informatie over het project.
Lees verder

Landschap en Water in De Lansing

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het project Landschap en Water in de Lansing. In vervolg op het project Duurzaam Zuidwijk en de ontwikkelde landschapsvisie Zuidwijk kan nu de eerste stap worden gezet naar uitvoering. Het plan is om een duurzame en natuurlijke waterberging van minimaal 2 hectare in het gebied De Lansing te realiseren. Met dit project wordt de herstructurering van het sierteeltgebied in de Gouwepolder bevorderd. Bovendien kan een robuuste natuurontwikkeling plaatsvinden, met ruimte voor recreatief medegebruik. Hiermee worden meerdere doelstellingen uit de Integrale structuurvisie Greenport regio Boskoop behaald. Klik op lees verder voor meer informatie over het project en de voordelen van het plan.

Lees verder

Informatieavond Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland organiseert op maandag 30 september 2013 een informatieavond voor het Watergebiedsplan Greenport Boskoop. Het Watergebiedsplan is een project dat zich richt op wateroverlast en watertekort. Het doel van deze avond is om u te informeren over het watersysteem en het peilbeheer en met u te bespreken welke maatregelen Rijnland wil gaan treffen om het watersysteem te verbeteren. Ook zal de variantenstudie voor de inrichting van het waterbergingsgebied Spoelwijk worden gepresenteerd. Op deze avond kunt u uw wensen, aanvullingen en opmerkingen op het plan geven. Deze kunnen dan waar mogelijk worden meegenomen in de besluitvorming en vaststelling van het plan door het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. De bijeenkomst wordt gehouden op de Proeftuin van Holland aan de Rijneveld 153 in Boskoop en begint om 19.20 uur. Indien u vragen heeft over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marjette Robbers via m.robbers@rijnland.net en 071-3063885.
Meer informatie over het watergebiedsplan

Kennisvouchers beschikbaar voor ondernemers: wees er snel bij!

Kennisvouchers! Daar werd om gevraagd tijdens de regiobezoeken die Loek Hermans dit voorjaar bracht aan de Greenports in de Duin- en Bollenstreek, in Boskoop en ook in Noord – Holland Noord. Kennisvouchers zijn bedoeld om MKB-ondernemers de gelegenheid te bieden een kennisvraag in te leveren bij een kennisinstelling en zo innovatie te versterken. Het pleidooi voor kennisvouchers is via Greenport Holland onder de aandacht gebracht van Economische Zaken. Met resultaat! EZ heeft onlangs de MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) gepubliceerd met als onderdeel de kennisvouchers. De regeling is beperkt van omvang en slechts 1 week open namelijk van 25 september tot en met 3 oktober 2013. Er is dan ruimte voor het aanvragen van 67 van deze kennisvouchers met een waarde van € 250.000 per voucher. Hermans: “Het is een eerste bescheiden stap in de goede richting die MKB-ondernemers verder helpt om het innovatieproces te versterken. MKB-ondernemers moeten eenvoudig toegang krijgen tot instrumenten die innovatie bevorderen. We zetten ons in voor het verruimen van de regeling zodat er meer mogelijkheden komen voor ondernemers om mee te doen. Ook willen we eenvoudige toegang voor MKB-ondernemers in de tuinbouw als het gaat om de middelen die beschikbaar komen voor het Innovatiefonds MKB+. De plannen voor dit fonds zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Daar maken we ons vanuit de Topsector T&U en ook vanuit Greenport Holland hard voor”.

Meer informatie over de MIT regeling

Typisch Boskoopse postzegels

Op vrijdag 20 september, direct na de opening van de braderie, zal Burgemeester Coos Rijsdijk de nieuwe Boskoop Postzegels uitgereikt krijgen van de Ondernemersvereniging Boskoop (OVB), Kring Boskoop en de postzegelvereniging Boskoop. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen en een herdenkingszegel gemaakt, waarmee het dorp Boskoop wordt gepromoot. Petra van Kampen (OVB): “Boskoop stopt als zelfstandige gemeente. Om dit ‘merk’ binnen de nieuwe gemeente krachtig te ondersteunen en promoten, hebben we als ondernemers deze zegels ontwikkeld. Het gaat om 3 verschillende zegels, waarop typische Boskoopse beelden en producten staan, zodat de sfeer en beleving van Boskoop goed tot uitdrukking komen. Postzegels die je met trots op je enveloppen kunt plakken!” U bent van harte uitgenodigd bij de overhandiging aanwezig te zijn. Aanvang circa 14.00 uur, direct na opening van de braderie, in de stand van Bruna Jongejan. De postzegels zijn verkrijgbaar bij Bruna Jongejan, Plantex en Opdrachtfoto.

Kies voor collectief transport

Diverse boomkwekers in Greenport Boskoop rijden zelf met hun eigen auto heen en weer, soms maar halfvol. Dit transport zorgt voor veel vervoersbewegingen en kost ondernemers veel tijd en dus geld. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor collectief transport. Zo worden bijvoorbeeld bijna alle Skimmia’s van Gebroeders van Eijk uit Boskoop via collectief transport vervoerd. “Ons transport is goed geregeld en dat geeft gewoon rust op je bedrijf. Wij kunnen ons concentreren op het afleveren.” Ronald van Eijk is overtuigd dat het ook geld scheelt: “Zouden we een vrachtwagen kopen dan staat deze bijna negen maanden stil. Daar hoef je niet aan te rekenen om te weten dat zo’n investering niet rendabel is.” Binnen het project Duurzame agrologistiek registreren enkele kwekers hun transporten. Hun kosten worden vergeleken met de kosten van collectief transport. Ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het transport in de regio efficiënter te maken.

Wilt u zelf de voordelen ervaren van collectief transport, neem dan contact op met Hazerswoude Boskoop Transport (HBT) alwin@boskooplogistics.nl of vervoersbedrijf A.J. van den Hoogen & zn vervoer@hoogen.nl

Ondertekening overgangsregeling activiteitenbesluit

Op 7 augustus 2013 is de overgangsregeling voor het Activiteitenbesluit Milieubeheer ondertekend door Hans Schouffoer bestuurder van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Peter Bontekoe voorzitter van de Kring Boskoop. Met de komst van het generieke landelijke beleid van het Activiteitenbesluit Milieubeheer krijgen de boomkwekers te maken met een aanscherping van de regelgeving. In goed overleg hebben Rijnland en Kring Boskoop met elkaar een regeling opgesteld waardoor er een langere overgangstermijn geboden wordt om de aanpassingen op het bedrijf door te voeren.

Lees meer

Resultaten enquete groenafval in de regio Boskoop

Biobased economy heeft de toekomst. Uit plantaardige en dierlijke reststromen kunnen weer waardevolle grondstoffen gewonnen worden, bijvoorbeeld vezels, medicijnen, etherische oliën en groene energie. Boskoop is een geconcentreerd boomkwekerijgebied, waarin een groot volume aan plantaardig afval beschikbaar is, denk aan snoeiafval, of uitgevallen planten. Om de mogelijkheden voor de boomkwekerij in de regio te onderzoeken heeft een student van INHolland in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid groenafval vanuit de boomkwekerij in de regio. Op de verstuurde enquête hebben ca. 80 kwekers gereageerd met een totaal areaal van 264 ha. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Masterclass in Progress en Plantarium 2013

Een aantal boomkwekers uit de regio Boskoop nemen gezamenlijk deel aan de internationale Vakbeurs Plantarium. Deelname komt voort uit de gevolgde Masterclass in Progress van het project Kennis & Innovatie Impuls Regio Boskoop. Tijdens de Masterclass is de bedrijfsstrategie doorgelicht en het onderscheidend vermogen bepaald. In samenwerking met de Studieclub Regio Boskoop zijn de resultaten te zien in de gezamenlijke stand (nr. 33-35). De boomkwekers tonen naast de toegevoegde waarde van hun bedrijf ook de producten van hun teelt, variërend van coniferen en Buxus tot bloeiende heesters. Kwekerij Bloemendaal, Kwekerij Jacobshoek, Boomkwekerij J.A. Laban, Kwekerij Jan Willem Bakhuyzen en Boomkwekerij Bakker-de Wolden ontvangen u graag in de stand tijdens Plantarium 2013! Interesse in het volgen van een Masterclass? Klik op ‘lees verder’ en bekijk de Masterclasses voor het nieuwe seizoen! Lees verder