Kennisvouchers beschikbaar voor ondernemers: wees er snel bij!

Kennisvouchers! Daar werd om gevraagd tijdens de regiobezoeken die Loek Hermans dit voorjaar bracht aan de Greenports in de Duin- en Bollenstreek, in Boskoop en ook in Noord – Holland Noord. Kennisvouchers zijn bedoeld om MKB-ondernemers de gelegenheid te bieden een kennisvraag in te leveren bij een kennisinstelling en zo innovatie te versterken. Het pleidooi voor kennisvouchers is via Greenport Holland onder de aandacht gebracht van Economische Zaken. Met resultaat! EZ heeft onlangs de MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) gepubliceerd met als onderdeel de kennisvouchers. De regeling is beperkt van omvang en slechts 1 week open namelijk van 25 september tot en met 3 oktober 2013. Er is dan ruimte voor het aanvragen van 67 van deze kennisvouchers met een waarde van € 250.000 per voucher. Hermans: “Het is een eerste bescheiden stap in de goede richting die MKB-ondernemers verder helpt om het innovatieproces te versterken. MKB-ondernemers moeten eenvoudig toegang krijgen tot instrumenten die innovatie bevorderen. We zetten ons in voor het verruimen van de regeling zodat er meer mogelijkheden komen voor ondernemers om mee te doen. Ook willen we eenvoudige toegang voor MKB-ondernemers in de tuinbouw als het gaat om de middelen die beschikbaar komen voor het Innovatiefonds MKB+. De plannen voor dit fonds zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Daar maken we ons vanuit de Topsector T&U en ook vanuit Greenport Holland hard voor”.

Meer informatie over de MIT regeling

Typisch Boskoopse postzegels

Op vrijdag 20 september, direct na de opening van de braderie, zal Burgemeester Coos Rijsdijk de nieuwe Boskoop Postzegels uitgereikt krijgen van de Ondernemersvereniging Boskoop (OVB), Kring Boskoop en de postzegelvereniging Boskoop. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen en een herdenkingszegel gemaakt, waarmee het dorp Boskoop wordt gepromoot. Petra van Kampen (OVB): “Boskoop stopt als zelfstandige gemeente. Om dit ‘merk’ binnen de nieuwe gemeente krachtig te ondersteunen en promoten, hebben we als ondernemers deze zegels ontwikkeld. Het gaat om 3 verschillende zegels, waarop typische Boskoopse beelden en producten staan, zodat de sfeer en beleving van Boskoop goed tot uitdrukking komen. Postzegels die je met trots op je enveloppen kunt plakken!” U bent van harte uitgenodigd bij de overhandiging aanwezig te zijn. Aanvang circa 14.00 uur, direct na opening van de braderie, in de stand van Bruna Jongejan. De postzegels zijn verkrijgbaar bij Bruna Jongejan, Plantex en Opdrachtfoto.

Kies voor collectief transport

Diverse boomkwekers in Greenport Boskoop rijden zelf met hun eigen auto heen en weer, soms maar halfvol. Dit transport zorgt voor veel vervoersbewegingen en kost ondernemers veel tijd en dus geld. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor collectief transport. Zo worden bijvoorbeeld bijna alle Skimmia’s van Gebroeders van Eijk uit Boskoop via collectief transport vervoerd. “Ons transport is goed geregeld en dat geeft gewoon rust op je bedrijf. Wij kunnen ons concentreren op het afleveren.” Ronald van Eijk is overtuigd dat het ook geld scheelt: “Zouden we een vrachtwagen kopen dan staat deze bijna negen maanden stil. Daar hoef je niet aan te rekenen om te weten dat zo’n investering niet rendabel is.” Binnen het project Duurzame agrologistiek registreren enkele kwekers hun transporten. Hun kosten worden vergeleken met de kosten van collectief transport. Ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het transport in de regio efficiënter te maken.

Wilt u zelf de voordelen ervaren van collectief transport, neem dan contact op met Hazerswoude Boskoop Transport (HBT) alwin@boskooplogistics.nl of vervoersbedrijf A.J. van den Hoogen & zn vervoer@hoogen.nl

Ondertekening overgangsregeling activiteitenbesluit

Op 7 augustus 2013 is de overgangsregeling voor het Activiteitenbesluit Milieubeheer ondertekend door Hans Schouffoer bestuurder van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Peter Bontekoe voorzitter van de Kring Boskoop. Met de komst van het generieke landelijke beleid van het Activiteitenbesluit Milieubeheer krijgen de boomkwekers te maken met een aanscherping van de regelgeving. In goed overleg hebben Rijnland en Kring Boskoop met elkaar een regeling opgesteld waardoor er een langere overgangstermijn geboden wordt om de aanpassingen op het bedrijf door te voeren.

Lees meer

Resultaten enquete groenafval in de regio Boskoop

Biobased economy heeft de toekomst. Uit plantaardige en dierlijke reststromen kunnen weer waardevolle grondstoffen gewonnen worden, bijvoorbeeld vezels, medicijnen, etherische oliën en groene energie. Boskoop is een geconcentreerd boomkwekerijgebied, waarin een groot volume aan plantaardig afval beschikbaar is, denk aan snoeiafval, of uitgevallen planten. Om de mogelijkheden voor de boomkwekerij in de regio te onderzoeken heeft een student van INHolland in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid groenafval vanuit de boomkwekerij in de regio. Op de verstuurde enquête hebben ca. 80 kwekers gereageerd met een totaal areaal van 264 ha. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Masterclass in Progress en Plantarium 2013

Een aantal boomkwekers uit de regio Boskoop nemen gezamenlijk deel aan de internationale Vakbeurs Plantarium. Deelname komt voort uit de gevolgde Masterclass in Progress van het project Kennis & Innovatie Impuls Regio Boskoop. Tijdens de Masterclass is de bedrijfsstrategie doorgelicht en het onderscheidend vermogen bepaald. In samenwerking met de Studieclub Regio Boskoop zijn de resultaten te zien in de gezamenlijke stand (nr. 33-35). De boomkwekers tonen naast de toegevoegde waarde van hun bedrijf ook de producten van hun teelt, variërend van coniferen en Buxus tot bloeiende heesters. Kwekerij Bloemendaal, Kwekerij Jacobshoek, Boomkwekerij J.A. Laban, Kwekerij Jan Willem Bakhuyzen en Boomkwekerij Bakker-de Wolden ontvangen u graag in de stand tijdens Plantarium 2013! Interesse in het volgen van een Masterclass? Klik op ‘lees verder’ en bekijk de Masterclasses voor het nieuwe seizoen! Lees verder

Oproep voor ondernemers in de sierteeltsector

Net als voorgaande jaren biedt ook dit jaar de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij de mogelijkheid aan ondernemers in de groene sector om tegen zeer geringe kosten deel te nemen aan de Vakbeurs Plantarium 2013. Dé gelegenheid voor ondernemers binnen de sierteeltsector om deze vakbeurs te proeven en te beleven. In een collectieve stand kunnen zij zichzelf als bedrijf profileren, het product laten zien en wat nog belangrijker is; netwerken. Heb je interesse om samen met collega’s in een collectieve stand deel te nemen en hiermee te proeven aan vakbeursdeelname, meld je dan aan bij Bizz communications, e-mail helma@bizzcommunications.nl of bel 06-258454955.

Alles over iVerde en een exportplan tijdens geslaagde Netwerklunch!

Vrijdag 5 juli 2013 werd bij Boot & Co Boomkwekerijen de netwerklunch ‘Internationaal verkopen en uw producten promoten’ georganiseerd door de St. Bedrijfsleven Greenport regio Boskoop. Anne Verdoes van iBulb kwam vertellen hoe in de bloembollensector het initiatief iBulb tot stand is gekomen. Een soortgelijk initiatief is namelijk kortgeleden ook voor de boomkwekerijsector opgericht. Jan de Vries vertelde over het nieuwe iVerde. Dit kan gezien worden als collectieve promotie voor de sector, gefinancierd door de kwekers. Na een goed georganiseerde lunch door Boot & Co vertelde Paulien Dirkzwager van de Kamer van Koophandel wat de mogelijkheden zijn voor kwekers vanuit de KvK. Er zijn adviseurs aanwezig die ondernemers kunnen ondersteunen bij het maken van een exportplan. Heeft u als ondernemer interesse in een exportplan dan kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

Greenport Boskoop krijgt kansen om zich te profileren

 

Eind oktober, begin november wordt in het kader van de Human Capital Agenda van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen een bijeenkomst georganiseerd die wordt gericht op personeelsbeleid en jongerenperspectief en het werken in de Greenports (Aalsmeer, Boskoop en Lisse). Het is een kans om te laten zien hoe je sociaal en greenport business kunt laten samenwerken. Het raakt niet alleen de ambitie van ondernemers maar ook die van het Greenport en die van de (nieuwe) Gemeente Alphen aan den Rijn. Het sturen door bedrijven bij het leven lang leren en het zichtbaar maken van carrièreperspectieven staan centraal. De vraag is aan Boskoop gericht op basis van de opgebouwde ervaring met Masterclasses en de kansen die het biedt om bedrijfsgericht te leren. Volg de ontwikkelingen op de website van Kennis & Innovatie Impuls

Leren als regio

De Groene Hart Academie richt zich op het effectief aanpakken van problemen in het veenweidegebied en de Greenport Boskoop en Aalsmeer. De werkwijze is gebaseerd op ‘slow advice’ en wordt uitgevoerd door studenten die worden begeleid door deskundigen. Eind juni werd een themabijeenkomst georganiseerd rond het thema Biobased Economy. Vanuit de Greenport Boskoop hebben we een van de workshops georganiseerd. Er is veel kennis uitgewisseld en het netwerk voor Boskoop is weer behoorlijk uitgebreid met deskundigen. Voor de Greenport betekent het dat een aantal innovaties versneld kunnen worden en dat contacten zijn gelegd om samenwerkingsprojecten aan de gang te krijgen. Zou zijn ideeën ontstaan voor teelten i.v.m. inhoudsstoffen, mogelijke inzetbaarheid van ‘topsurf’ (een antwoord op grondwaterstand problematiek ), onderdrukken van onkruid op lege percelen door tijdelijke teelten door derden.

Volg de ontwikkelingen op www.kennisinnovatieimpuls.nl Naast de website van Kennis & Innovatie Impuls en van Kring Boskoop heeft de St. Greenport Regio Boskoop nu ook een website met dezelfde uitstraling. Een mooi trio, waardoor de herkenbaarheid in de regio nog groter wordt.